Integritetspolicy

FÖRENINGEN HAGSTRÖMERBIBLIOTEKETS VÄNNER

Org.nr 802447-2089

INTEGRITETSPOLICY FRÅN 21 AUGUSTI 2022

Med anledning av att en ny dataskyddsförordning, förkortad GDPR, trädde i kraft inom EU den 25 maj 2018 har Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner antagit följande policy beträffande hantering av personuppgifter.

1. Föreningen har ett digitalt medlemsregister, som upptar person- och adressregister samt specifika intresseområden inom föreningens syften. Syftet med registret är förutom uppsikt av betalningsstatus att enkelt och effektivt kunna meddela medlemmarna om föreningens aktiviteter och andra meddelanden som är i samklang med föreningens syften. Föreningen hanterar inte personnummer.

2. Medlemsregistret är tillgängligt endast för föreningens funktionärer i sina roller samt för revisorer. Registret i sin helhet eller delar delas aldrig med annan part annat än där lag så föreskriver.

3. Vid distribution, via e-post, av information till samtliga medlemmar av nyhetsbrev och program respektive deltagarförteckningar sker detta alltid till så kallad dold mottagare för att inte exponera medlemmars e-postadresser.

4. Medlem eller tidigare medlem som aktivt inte önskar kvarstå i föreningen stryks ur registret vid tiden för sådan anmälan om så önskas men kan då inte erhålla några för-sändelser.

5. Medlem som inte förnyat för ny medlemsperiod kvarstår med samma data som passiv, tidigare medlem.

6.Medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter.

7. Denna policy är publicerad på föreningens hemsida och befintlig medlem skall informeras separat i samband med förnyat medlemskap. Ny medlem informeras om policyn i samband med inträde i föreningen samt om att medlemmen genom medlemskapet accepterar föreningens hantering av personregistret.

Stockholm den 21 augusti 2022
Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner
Vid frågor kontakta: Anna Lantz 070-555 2736 anna.lantz@ki.se

Sven Hagströmer
Ordförande

För dig som handlar i vår shop

Det är viktigt för oss i Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner att Du känner Dig trygg med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Vi använder Dina personuppgifter endast för att kunna leverera önskade varor och för att kunna ge Dig bästa service och kommunicera med Dig. Vi säljer aldrig Dina personuppgifter till andra företag. När vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet följer vi dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig
Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av Dina personuppgifter är:
Föreningen Hagströmerbibliotekets vänner
Telefon: +46 70 555 2736
E-post: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se
Organisationsnummer: 802447-2089