En bilddokumentär om 1923 års Nobelpris i fysiologi eller medicin – A picture documentary about the 1923 Nobel Prize in Physiology or Medicine

Historiken bakom 1923 års Nobelpris ”För upptäckten av insulin” erbjuder såväl intressant information som lärdom. Det råder ingen tvekan om att upptäckten av insulin var av en sådan höjd att den förtjänade ett Nobelpris. Tiden mellan upptäckten och priset, som utdelades 1923 dvs. för i år 100 år sedan, är så vitt kan bedömas det pris där tiden mellan själva upptäckten och tillkännagivandet av Nobelpriset är allra kortast.

Upptäckten gjordes sommaren 1921, den första patienten behandlades i januari 1922 och de första publikationerna skrivna av de som tilldelades priset kom ut samma år. Priset är inte bara den i Nobelsammanhang snabbast utdelade utmärkelsen utan dessutom ett av de mest omdebatterade priserna. Diskussionen har därvid hela tiden kretsat kring vilka som rätteligen borde ha fått dela äran av denna mycket betydelsefulla upptäckt.

Den bifogade bilddokumentären redogör, sett ur dagens perspektiv, för de problem som var förenade med detta Nobelpris. I ett första avsnitt sammanfattas utvecklingen av kunskapen om diabetes fram till början av 1920-talet varefter nobelverksamhetens vid Karolinska Institutet utvärdering skärskådas. Avslutningsvis fästes blicken på senare framsteg som byggt på upptäckten av insulin och som varit av stor betydelse för behandlingen av diabetes.

English:

The history behind the 1923 Nobel Prize ”For the discovery of insulin” offers both interesting information and learning. Wthout doubt the discovery of insulin was of such stature that it deserved a Nobel Prize. The time between the discovery and the award in 1923 i.e. by now 100 years ago, is as far as can be judged the prize where the time between the discovery itself and the announcement of the Nobel Prize is the shortest.

The discovery was made in the summer of 1921, the first patient was treated in January 1922, and the first publications written by those awarded the prize appeared in the same year. The prize is not only the fastest awarded prize in the Nobel context, but also one of the most debated. The discussion has always revolved around who should rightfully have shared the credit for this very significant discovery.

The attached documentary describes, seen from today’s perspective, the problems that were associated with this Nobel Prize. In a first section, the development of knowledge about diabetes up to the beginning of the 1920s is summarized, after which the evaluation of the Nobel activities at the Karolinska Institutet is scrutinized. In conclusion, the gaze was fixed on recent advances which were based on the discovery of insulin and which were of great importance for the treatment of diabetes.